Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verhuurders

www.vakantiehuizen-ardeche.nl behoort tot de internationale merknaam RELAXHOMES.  In de hierna vernoemde tekst zal www.vakantiehuizen-ardeche.nl telkens vervangen worden door RELAXHOMES.

De verantwoordelijke organisatie is:

ZionMedia BVBA
Hovenierstraat 44
9940 Evergem
België
Tel: +32 9 330.01.77
BTW nummer: BE 0806.530.254

1. Algemeen:  
RelaxHomes is een online website voor het vinden van vakantieverblijven die te huur staan. RelaxHomes is geen tussenpersoon en is niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen verhuurders en huurders.  RelaxHomes zal niet als bemiddelaar optreden bij de totstandkoming van huurovereenkomsten voor de woonruimte. Met name wordt de aanbieder noch een aan hem gelieerd bedrijf geen partij bij de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurders.

RelaxHomes zorgt voor marketing van het platform en assisteert verhuurders, verkopers en ook de bezoekers van de website om te komen tot optimaal gebruik van de website. Op de pagina's van ons platform staan vakantieverblijven. In geval van twijfel heeft RelaxHomes het recht een aangeboden advertentie te weigeren of te verwijderen.

Het succes van RelaxHomes is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de bezoeker. Om die tevredenheid te bewerkstelligen vragen we de verhuurder de beschikbaarheid regelmatig bij te houden en ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat is. We vragen tevens om direct te reageren op e-mails van belangstellenden, ook als er geen beschikbaarheid meer is. De verhuurder/verkoper moet ervoor zorgen dat het beeld dat op de pagina geschetst wordt, overeenkomt met de werkelijkheid. RelaxHomes is voortdurend bezig het platform te verbeteren. Dit houdt in dat er in het systeem af en toe wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Er mogen ENKEL verblijven geplaatst worden die te huur worden aangeboden.

2. Beschrijvingen 
RelaxHomes is niet verantwoordelijk voor de content op de website die door gebruikers is gegenereerd. RelaxHomes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de effectiviteit van een individuele pagina, maar wel voor de effectiviteit van platform als geheel.  RelaxHomes is niet verantwoordelijk voor de juistheid van teksten van verhuurders/verkopers, maar verhuurders/verkopers zijn dat wel. De verhuurder of verkoper is gehouden zijn accommodatie of object op een eerlijke wijze te beschrijven. Als er sprake is van een duidelijke misrepresentatie van het aanbod, dan is dat in strijd met de Belgische wet en strafbaar. Een rechtsgang als gevolg van een misrepresentatie of anderszins zal altijd in België plaats vinden. Als op enige wijze de content van een pagina op RelaxHomes in strijd is met de wet of met de fatsoensnormen, als blijkt dat de beschrijving niet conform de werkelijkheid is, of als de wetgever erom vraagt, is RelaxHomes gerechtigd de tekst aan te passen of te verwijderen. De kwaliteit van de individuele pagina heeft invloed op de beleving van het geheel. Daarom zal de verhuurder of verkoper zorg besteden aan de teksten op de pagina. De effectiviteit van de individuele pagina’s hangt sterk af van de kwaliteit van de ingevoerde tekst en verstrekte fotografie. De verhuurder en verkoper houden zich aan het format van de website; de titels van vrije velden worden gerespecteerd en er zal niet anders worden vermeld dan nodig voor verhuur of verkoop van het op de pagina vermelde object of die zaken en diensten die daarmee direct verband houden.

De volgorde in de zoekresultaten wordt naar zoekinvoer op basis van meerdere criteria in een automatisch proces dynamisch gedefinieerd. Er bestaat geen recht op een bepaalde plaats in de zoekresultaten.


3. De naam van uw vakantieverblijf / advertentie 
RelaxHomes behoudt zich het recht voor namen en plaatsnamen te wijzigen.  De naam van een huis mag geen andere informatie bevatten dan de naam.

4. Prijsvermelding vakantieverblijf
In het systeem van de website worden prijzen als volgt vermeld: Voor vakantieaccommodaties moeten de vermelde prijzen gelden voor de geadverteerde capaciteit, inclusief het gebruik van de geadverteerde faciliteiten. Alle service en dienstverlening die niet inclusief is moet specifiek worden vermeld in het vak "Kosten & Opties". Op een pagina moet duidelijk worden vermeld in welke periode welk tarief geldt.

5. De externe link 
De verhuurder/verkoper kan op zijn pagina geen link leggen naar de eigen website als op die website zijn huis (meer uitgebreid) wordt beschreven. Het is niet toegestaan een link te leggen naar websites van derden, andere informatiesites of andere platforms waar vakantiehuizen te huur worden aangeboden.  Indien de verhuurder een website ter beschikking heeft, is deze aangewezen een link te plaatsen van zijn pagina geplaatst op RelaxHomes. De externe link mag alleen worden vermeld op de daarvoor aangewezen plaats en niet als onderdeel van de teksten in de vrije velden.

6. Meerdere huizen 
De pagina die de verhuurder invult, is bedoeld en ontworpen voor de presentatie van een individueel vakantieverblijf. De verhuurder die beschikt over meerdere vakantiehuizen kan deze allen individueel aanmelden binnen RelaxHomes.  Dit binnen eenzelfde account als verhuurder. Het is niet toegestaan om meerdere huizen te plaatsen binnen 1 huisbeschrijving.  Waarom elk vakantiehuis apart opnemen? Door meerdere pagina’s te nemen wordt substantieel de aandacht voor de huizen en daarmee de respons en mogelijke verhuur. RelaxHomes behoudt zich het recht voor pagina's die niet voldoen aan deze voorwaarden aan te passen of te verwijderen.

7. Optie In de kijker (promoten)  
Binnen het abonnement kan men als verhuurder een optie – In de kijker, opnemen. Op die manier zal het vakantiehuis extra geplaatst worden in de "In de kijker" blokken.  Op die manier zal dit aanbod met voorkeur geplaatst worden t.o.v. van andere vakantiehuizen.  De verhuurder kan zijn advertentie in speciale menu's laten opnemen (bijvoorbeeld last-minute-aanbiedingen, of andere relevante thema’s) als wij deze aanbieden. Aanbiedingen die in deze speciale menu's zijn opgenomen, worden weergegeven boven de aanbiedingen die eveneens voldoen aan de relevante specificatie van het menu. Er kunnen extra kosten verbonden zijn aan dergelijke posities.

8. Foto’s 
Binnen RelaxHomes kan de eigenaar foto’s plaatsen van zijn accommodatie. Bovenaan elke pagina draait een carrousel van foto’s. Deze foto’s worden geplaatst na beoordeling door RelaxHomes. Een van deze foto’s zal worden gebruikt als thumbnail voor de foto’s op de lijsten. Deze foto moet een foto zijn van het huis in haar directe omgeving en wordt door RelaxHomes gekozen. RelaxHomes controleert deze foto’s en behoudt zich het recht voor om foto’s met een dubieus karakter en foto’s die in strijd zijn met de goede zeden te verwijderen en dit zonder voorafgaande toestemming van de plaatser.

9. Copyright 
Alle teksten en andere uitingen op deze website (ook teksten van verhuurders) vallen onder het auteursrecht. Verhuurder mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Het hergebruiken op eigen website van beschikbaarheid en de huiskaart mag alleen met bronvermelding of via de door RelaxHomes beschikbaar gestelde scripts.  De verhuurder verklaart dat hij beschikt over de gebruiksrechten op de ter beschikking gestelde inhoud (teksten en afbeeldingen) inclusief het recht op verdere licentieverlening; hij verklaart met name dat hij in het bezit is van de vereiste toestemming van de afgebeelde personen (Model Release) resp. de eigenaren van de afgebeelde objecten (Property Release).  Voor zover op de inhoud van het aanbod merken- of auteursrechten rusten, verklaart de verhuurder dat hij het recht heeft deze te gebruiken inclusief het recht op verdere licentieverlening.

10. Overeenkomst en beëindiging tussen de verhuurder en Relaxhomes
RelaxHomes werkt met een jaarabonnement. De verhuurder gaat een abonnement aan en ontvangt één keer per jaar een factuur. Een abonnement geeft het recht om met één apart verhuurs-vakantieverblijf  te adverteren overheen een totale periode van 12 maanden.  Bij toevoeging van meerdere vakantieverblijven per account zal de totale kostprijs van het abonnement in dezelfde grootorde stijgen.  Bij het plaaten van +15 vakantieverblijven kan de adverteerder genieten van staffelkortingen. Speciale kortingen voor de eerste aanmelding worden in de verlengingsperiode niet opnieuw toegekend.  Opzeggen van een jaarabonnement kan per e-mail voor het verstrijken van de periode. Als één van de partijen de overeenkomst opzegt, ongeacht de wijze waarop, dan heeft dit geen gevolgen voor de verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding; een terugbetaling vindt niet plaats.  In geval van oneigenlijk gebruik van de website is RelaxHomes gerechtigd een abonnement per direct te beëindigen. Enkele dagen voor het verstrijken van het abonnement, ontvangt de adverteerder een mail met de vraag zijn verblijven betalend te verlengen.

RelaxHomes zal NOOIT automatisch abonnementen na 1 jaar verlengen of automatisch uw betaalkaart debiteren. Huiseigenaars kunnen dit zelf beslissen.

11. Facturen en betaaltermijnen 
De overeenkomst komt tot stand door de opdrachtverlening tot publicatie van een advertentie via het automatisch online bestelproces en de betaling van de desbetreffende kosten. De prijzen zijn te vinden in de rubriek "Prijzen" van RelaxHomes en kunnen door de verhuurder vóór verzending van zijn online bestelling worden bekeken.  Klanten van RelaxHomes ontvangen automatisch en binnen de 7 dagen een factuur. Deze zijn raadpleegbaar in de account van de adverteerder. Indien men kiest voor een betaling via overschrijving, dan ontvangt de adverteerder een e-mail met de betalingsvoorwaarden. Na ontvangst van de betaling zal RelaxHomes het vakantieverblijf online plaatsen. Vanaf die dag zal de advertentie 1 kalenderjaar online geplaatst worden. Alle door RelaxHomes gevoerde tarieven richting verhuurders zijn exclusief BTW.

12. Nieuwsbrief
Gekoppeld aan de abonnementsvormen is er een periodieke nieuwsbrief, dit voor verhuurders met tips ter verbetering van de vermelding van uw vakantieverblijf en het laatste nieuws over RelaxHomes. Indien u akkoord gaat met uw aanmelding gaat u eveneens akkoord met het ontvangen van deze informerende nieuwsbrief per e-mail.

13. Overmacht
In geval van verhindering van de nakoming door RelaxHomes van een verplichting ten gevolge van overmacht, wordt de desbetreffende verplichting van RelaxHomes voor de duur van de overmacht opgeschort. De Verhuurder kan aan deze verhindering geen financiele gevolgen verbinden. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van RelaxHomes onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst/plaatsingsopdracht al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van desbetreffende verplichting RelaxHomes tijdelijk of blijvend in alle redelijkheid niet (meer) kan worden verlangd. Indien RelaxHomes door de uitvoering van de desbetreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor RelaxHomes jegens verhuurder. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft RelaxHomes eenzijdig en uit zichzelf het recht om de overeenkomst geheel of wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden en zal verhuurder hiervan in kennis stellen en het resterende abonnementsgeld verrekenen. Na deze ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op andere partij uit hoofde van desbetreffende plaatsingsovereenkomst.


14. Klachten 
RelaxHomes is geen partij in overeenkomsten die verhuurders sluiten met huurders. Als klachten RelaxHomes bereiken via een huurder zal altijd het volgende protocol gevolgd worden: RelaxHomes stuurt de klacht door naar de verhuurder met het verzoek om commentaar. Dit commentaar wordt teruggekoppeld naar de klager en afhankelijk van de situatie zal RelaxHomes proberen het ongenoegen ten goede te keren. Als klachten evident terecht zijn zal RelaxHomes bij de verhuurder aandringen op verandering en bij herhaling genoodzaakt zijn in te grijpen.


15. Recht 
Op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen van, dan wel aan, RelaxHomes is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De absoluut bevoegde rechter te Gent is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, ongeacht de grondslag, die tussen partijen in verband met deze overeenkomsten en/of aanbiedingen ontstaan.